Mediácia

Mediácia je na Slovensku pomerne nový spôsob riešenia konfliktov, ktorý sa spravuje podľa zákona o mediácii č. 420/2004 Z.z.. Ako mediátorka som zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, evidenčné číslo: 140, dátum zápisu: 15.12.2006.

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov za pomoci mediátora a aktívnej účasti zúčastnených strán. Mediáciou je možné riešiť  spory z oblasti rodinného, občianskeho, obchodného a pracovného práva.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nestranne, nezávisle, s odbornou starostlivosťou a je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri výkone mediácie dozvedel.

Výhodou mediácie je jej neformálnosť, dobrovoľnosť, možnosť kreatívnejšieho riešenia problému, nízke náklady, rýchle dosiahnutie výsledku, možnosť vyriešenia sporu formou notárskej zápisnice alebo súdneho zmieru.