odmena za právne služby

Odmena za právne služby je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Konkrétna výška odmeny  závisí od potreby právnych služieb a dohody medzi klientom a advokátom. Predbežná kalkulácia nákladov je možná až po oboznámení sa s predmetom poskytovanej služby.