občianske právo hmotné a procesné

Advokátska kancelária zabezpečuje spisovanie kúpnych zmlúv na hnuteľné veci (napr. motorové vozidlo) , nehnuteľnosti (dom, byt, garáž a pod.) vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, darovacie zmluvy, záložné zmluvy, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy, zmluvy o prenájme bytových aj nebytových priestorov, sprostredkovateľské zmluvy, zmluvy o pôžičke.

Vykonávam elektronické podania na kataster, ktoré prináša klientom zníženie poplatkov na polovicu.

Ponúkam  pomoc pri  vysporiadaní majetku v bezpodielovom a podielovom spoluvlastníctve (napr. dohoda o vyporiadaní BSM, zrušenie podielového spoluvlastníctva).

Zastupujem právnické a fyzické osoby v konaní pred súdmi.

Vymáham pohľadávky z občiansko-právnych vzťahov, vrátane zastupovania v exekučnom konaní.

Zastupujem dedičov pri dedičských konaniach, podávam návrhy v prípade novoobjaveného dedičstva, podľa požiadaviek klienta spisujem jeho poslenú vôľu.

Ponúkam právne služby v prípadoch náhrady škody a bezdôvodného obohatenia.