pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujem právnu pomoc pri riešení pracovno-právnych sporov, zastupujem klienta v konaní pred súdmi.

Zabezpečujem vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov.